tel. 22 632 18 11
tel. kom: +48 601 212 651
tel. kom: +48 602 393 708

wobi@poczta.fm

02-445 Warszawa
ul. Parowcowa 8c

Godziny otwarcia: pon. – pt. – 8:00 – 16:00

Wykładziny i materiały
wystawiennicze

Więcej...

Regulamin

I. Postanowienia ogólne

Niniejszy „Regulamin korzystania przez Użytkowników z Formularza kontaktowego WOBI” określa zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników z „Formularza kontaktowego WOBI” dostępnego na stronie internetowej (www.WOBI.com.pl), w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie/a w zakresie tematycznym nim objętym.

II. Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Formularz kontaktowy WOBI – formularz, w którym Użytkownicy strony internetowej wobi.com.pl zamieszczają niezbędne informacje i dane w celu wykonania usługi/realizacji przesłanego zgłoszenia.
 2. Użytkownik – osoba korzystająca z „Formularza kontaktowego WOBI” w zakresie przewidzianym niniejszym Regulaminem.

III. Określenie zasad dostępu Użytkowników do „Formularza kontaktowego WOBI”

 1. Dostęp do Formularza kontaktowego WOBI nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji oraz logowania.
 2. WOBI zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do Formularza kontaktowego WOBI na czas nieoznaczony.
 3. Formularz kontaktowy WOBI służy wyłącznie do korespondencji związanej z działalnością WOBI, w zakresie tematycznym w nim określonym.
 4. Formularz kontaktowy nie może być wykorzystywany do: korespondencji w ramach konkretnych spraw i postępowań prowadzonych przez WOBI (wszczętych lub zakończonych), do składania skarg, petycji, ofert, a także wniosków o udzielenie informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej i pytań w rozumieniu ustawy Prawo prasowe.

IV. Warunki korzystania z Formularza kontaktowego WOBI i zobowiązania Użytkownika

 1. Celem skorzystania z Formularza kontaktowego WOBI Użytkownik dokonuje czynności, na które składają się:
  1. wypełnienie Formularza kontaktowego poprzez podanie następujących danych i informacji: imię i nazwisko, adres e-mail i treść wiadomości,
  2. potwierdzenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz że akceptuje jego wszystkie postanowienia,
  3. potwierdzenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przygotowania i przekazania odpowiedzi na zadane pytanie/a oraz ich archiwizacji,
  4. potwierdzenie chęci kontaktu poprzez naciśnięcie na link zawarty w Formularzu kontaktowym „Wyślij”.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Formularza kontaktowego WOBI zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do niepodawania fałszywych danych osobowych, jak również do niepodawania danych osobowych innej osoby, bez jej pozwolenia, oraz do niepodawania adresu e-mail, którego nie jest właścicielem. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do zapoznawania się ze zmianami w niniejszym Regulaminie.

V. Odpowiedzialność WOBI

 1. WOBI nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z informacji uzyskanych po wypełnieniu formularza kontaktowego WOBI.
 2. WOBI oświadcza, że wszystkie informacje uzyskane przez Użytkownika za pośrednictwem Formularza kontaktowego WOBI oraz informacje opublikowane na stronie www.WOBI.com.pl, mają:
  1. walor informacyjny,
  2. nie mają charakteru porady prawnej,
  3. nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec WOBI.
 3. WOBI nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępności do formularza kontaktowego WOBI wynikający z przyczyn niezależnych od WOBI lub innych przyczyn technicznych związanych z funkcjonowaniem systemu teleinformatycznego i strony internetowej WOBI.
 4. WOBI zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia treści zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.WOBI.com.pl, na stronie WOBI.com.pl/regulamin.
 5. WOBI zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania oferowania niniejszej usługi w każdym czasie, bez podania przyczyn.

VI. Przetwarzanie danych osobowych przez WOBI

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 j.t.) jest        „WOBI” R.WIŚNIEWSKI, D.BINDER SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Warszawie, przy ul. ul. Parowcowa 8C, 02-445 Warszawa.
 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, poprzez odznaczenie odpowiedniego okna na Formularzu kontaktowym WOBI.
 3. Przetwarzane są następujące dane osobowe Użytkownika: imię, nazwisko, adres e-mail.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić uzyskanie odpowiedzi poprzez Formularz kontaktowy WOBI.
 5. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Każdemu Użytkownikowi, zgodnie z art. 7 pkt 5) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, przysługuje również prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez przesłanie odpowiedniego żądania na adres: wobi@poczta.fm
 6. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępnione jedynie:
  1. odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  2. innym osobom i podmiotom – w przypadkach innych niż opisany w ppkt a) jedynie za uprzednią zgodą osoby, której te dane dotyczą.
 7. Administrator danych spełnia wszelkie wymogi ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 j.t.).
Popup Plugin